Agron Domi

"Win-win" (6)

Pas përkthimit gratis me google ky nocion teorik rezulton në: Një lojë apo strategji, e cila është projektuar (llogaritur) për të përfituar të gjithë pjesëmarrësit.