Blendi Salaj

Përgjegjësia për publikimet online të komenteve që cenojnë nderin, personalitetin ose reputacionin e personit

Foto nga një protestë e gjahtarëve në Elbasan kundër moratoriumit të gjuetisë. Ky moratorium i cili hyri në fuqi vitin e kaluar ndalon për një periudhe 2 vjeçare gjuehtinë e kafshëve dhe shpendëve, dhe është konsideruar mjaft i suksesshëm deri tani. Në lagunën Kune Vainit në Lezhës dhe në Lagunën e Karavastasë ekspertët kanë vërejtur një përtëritje të ndjeshme të shpendëve.

Libri që frymëzoi Stanley Kubrik për filmin Eyes Wide Shut

Top Guns (128)
Stërvitje (22)
Zgjim (93)

Faqet